به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ری :سید محمد رحیم فاضلی نژاد رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری، در آئین افتتاح این پروژه، گفت: این ساختمان به مساحت ۶۰۰ مترمربع در دو طبقه با تمام نیازهای روز توسط خیر نیک اندیش دکتر متولی به نیابت از همسر مرحوم وی شادروان مرحومه انوشه باباخان احداث شده است.
زمین مورد نیاز برای ساخت این مرکز مربوط به سازمان بهزیستی است و کل هزینه ساخت تا مرحله تحویل از سوی خیر محترم تامین شده و هیچگونه اعتباری از سوی بخش دولتی در این راستا هزینه نشده است.
فاضلی نژاد افزود: این پروژه دارای ۱۶ اتاق، سالن مطالعه، سالن ویژه فعالیت های آموزشی فرهنگی هنری رفاهی، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی، حمام ، اتاق خواب، سالن پذیرایی و همه نیازهایی که یک مجموعه نیاز دارد است.
فاضلی نژاد اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی همسر و فرزندان مرحومه باباخان، این ساختمان در کمتر از ۶ ماه آماده بهره برداری شد. وی با قدردانی از فرزند دکتر سید محمد متولی، تصریح کرد: مهندس سید حسین متولی برای اینکه این ساختمان سریع تر آماده بهره برداری شود، حتی در ایام نوروز و ۱۳ بدر هم سر پروژه حاضر شده و تاکید داشت که در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

سید محمد رحیم فاضلی نژاد رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری، در آئین افتتاح این پروژه، گفت: این ساختمان به مساحت ۶۰۰ مترمربع در دو طبقه با تمام نیازهای روز توسط خیر نیک اندیش دکتر متولی به نیابت از همسر مرحوم وی شادروان مرحومه انوشه باباخان احداث شده است.
زمین مورد نیاز برای ساخت این مرکز مربوط به سازمان بهزیستی است و کل هزینه ساخت تا مرحله تحویل از سوی خیر محترم تامین شده و هیچگونه اعتباری از سوی بخش دولتی در این راستا هزینه نشده است.
فاضلی نژاد افزود: این پروژه دارای ۱۶ اتاق، سالن مطالعه، سالن ویژه فعالیت های آموزشی فرهنگی هنری رفاهی، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی، حمام ، اتاق خواب، سالن پذیرایی و همه نیازهایی که یک مجموعه نیاز دارد است.
فاضلی نژاد اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی همسر و فرزندان مرحومه باباخان، این ساختمان در کمتر از ۶ ماه آماده بهره برداری شد. وی با قدردانی از فرزند دکتر سید محمد متولی، تصریح کرد: مهندس سید حسین متولی برای اینکه این ساختمان سریع تر آماده بهره برداری شود، حتی در ایام نوروز و ۱۳ بدر هم سر پروژه حاضر شده و تاکید داشت که در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

سید محمد رحیم فاضلی نژاد رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری، در آئین افتتاح این پروژه، گفت: این ساختمان به مساحت ۶۰۰ مترمربع در دو طبقه با تمام نیازهای روز توسط خیر نیک اندیش دکتر متولی به نیابت از همسر مرحوم وی شادروان مرحومه انوشه باباخان احداث شده است.
زمین مورد نیاز برای ساخت این مرکز مربوط به سازمان بهزیستی است و کل هزینه ساخت تا مرحله تحویل از سوی خیر محترم تامین شده و هیچگونه اعتباری از سوی بخش دولتی در این راستا هزینه نشده است.
فاضلی نژاد افزود: این پروژه دارای ۱۶ اتاق، سالن مطالعه، سالن ویژه فعالیت های آموزشی فرهنگی هنری رفاهی، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی، حمام ، اتاق خواب، سالن پذیرایی و همه نیازهایی که یک مجموعه نیاز دارد است.
فاضلی نژاد اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی همسر و فرزندان مرحومه باباخان، این ساختمان در کمتر از ۶ ماه آماده بهره برداری شد. وی با قدردانی از فرزند دکتر سید محمد متولی، تصریح کرد: مهندس سید حسین متولی برای اینکه این ساختمان سریع تر آماده بهره برداری شود، حتی در ایام نوروز و ۱۳ بدر هم سر پروژه حاضر شده و تاکید داشت که در موعد مقرر به بهره برداری برسد.