بر این اساس با توجه به اینکه مسابقات هر وزن این رقابت ها در دو روز برگزار خواهد شد، فدراسیون کشتی از آقایان علی اشکانی، جمشید خیرآبادی، ناصر نوربخش، محمدعلی چمیانی، موسی طباطبایی، مهرزاد اسفندیاری فر، محمد شربیانی، داود گیل نیرنگ، مهدی محمدی و داود اخباری، برای حضور در هر دوره از رقابت ها بعنوان اعضای کمیته فنی دعوت خواهد کرد .