همچنین مقرر گردید کارگروه جذب اسپانسر جهت ارتقاء ورزش شهرستان با همکاری اداره صنعت،معدن و تجارت تشکیل گردد و از شرکت های شهر صنعتی جهت این امر دعوت به عمل آید.

جلسه با تصویب چند مورد در خصوص ارتقاء ورزش در بخش ها و روستاهای تابعه و همچنین برنامه ریزی ورزش کارکنان و اقشار خاص به پایان رسید.