به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی بهزیستی شهرستان ری سید محمد رحیم فاضلی نژاد، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری در این نشست با تبیین موضوع فرهنگ و فرهنگ سازمانی و تاثیر فعالیت های فرهنگی در ارتباط با تحقق اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی، تصریح کرد: فرهنگ مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اعتقادات، سنن، آداب و رسوم و ویژگی های محیطی، زبان و … است که بر شکل گیری رفتار اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد و به عنوان یک میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. وی با اشاره به اینکه فرهنگ کهن ما یک فرهنگ مترقی، متعالی و یک میراث گرانبهاست، ادامه داد: فرهنگ با رفتن یک نسل از بین نمی رود بلکه شیوه زندگی و سطح ارتباطاتی که انسان ها در طول تاریخ باید داشته باشند به نسل دیگر منتقل می شود.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازمانی نیز متاثر از این موضوع مجموعه ای از باورها و عقاید و ذهنیت های افراد یک سازمان با هم است و خروجی آن رفتار جمعی پرسنل رفتار سازمانی است.
فاضلی نژاد اظهار داشت: همه ما با نگرش ها و موقعیت و گویش های مختلف و گرایش های مذهبی و دینی مختلف در کنار هم در یک مجموعه به عنوان سازمان جمع می شویم که رفتار جمعی مان فرهنگ سازمانی ما را شکل می دهد.
وی با تاکید بر توجه به فرهنگ سازمانی، گفت: رسالتی که سازمان بهزیستی بر عهده دارد بر اساس اصول صریح قانون اساسی بوده و بر اساس این رسالت، موظف به تامین رفاه اجتماعی برای افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه است.
فاضلی نژاد اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که می تواند به این اهداف کمک کند رویکردهای فرهنگی است و شما در این زمینه می توانید فرهنگ سازی کنید و در ارتباط با مشارکت حداکثری به عنوان عوامل فرهنگی می توانید برنامه سازی کنید و فرهنگ غالبی درست نمایید.
وی تصریح کرد: ذات فعالیت های بهزیستی آگاه سازی است و با مقوله فرهنگ صد در۱۰۰ ارتباط دارد؛ محور برنامه های ملی و مذهبی برای جامعه هدف و پرسنل فعالیت های فرهنگی است و تلاش کنیم دستاوردهای فرهنگ را به نقش اهداف سازمانی لینک کنیم.
فاضلی نژاد خاطر نشان کرد: فعالیت های فرهنگی باید برای افزایش مشارکت های مردمی و فرهنگ سازمانی سالم مناسب با اهداف سازمانی باشد؛ همچنین فرهنگ سازی متاثر از روابط رسمی و غیر رسمی ما همکاران با هم است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بهزیستی ماموریت دارد در خصوص تعهدات لازم به منظور ایجاد بستر های فرهنگی مناسب برای تحقق اهداف و رسالت سازمان بهزیستی که تامین رفاه اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه است، با هدف تدوین برنامه عملیاتی سالانه در سطح بهزیستی استان نشست کارشناسان امور فرهنگی بهزیستی را برگزار نماید.