به گزارش راگانیوز ؛ جــلــســه ســتــاد گــرامــیــداشــت هفــتــه دفــاع مــقــدس در ســپــاه نــاحــیــه حــضــرت روح الــلــه (ره)بــا حــضــور ســرهنــگ آرزومــنــدی فــرمــانــده ســپــاه نــاحــیــه حــضــرت روح الــلــه (ره) برگزار شد .
در این جلسه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس مطرح گردید .