به گزارش راگانیوز ؛ در این جلسه اعضای شورای اسلامی بخش کهریزک ضمن قرائت سوگند ، هیئت رئیسه را انتخاب نمودند .
هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش کهریزک بشرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- علی کلهر ….. رئیس
۲- زهرا علی محمدی ….. نایب رئیس
۳- سید مجتبی حسینی ….. منشی اول
۴- هاشم مقدسی ….. منشی دوم
۵- محمدرضا معینی ….. نماینده شورای اسلامی بخش کهریزک در شورای اسلامی شهرستان ری