به گزارش راگانیوز  ، دوازدهمین نشست کتابخوان کتابخانه با معرفی کتابهای بچه خانی آباد، راز، در چشم من طلوع کن، شب سراب، به خواب شیرین بروید و ره توشان عشق با حضور علاقمندان عضو کتابخانه انجام شد.

برگزاری دوازدهمین نشست کتابخوان توسط کتابخانه امام خمینی (ره) شهرستان ری