به گزارش راگانیوز ، تصاویر تیراندازی در ایستگاه متروی شهرری را مشاهده نمایید :
تصاویر/ تیراندازی در ایستگاه متروی شهرری

تصاویر/ تیراندازی در ایستگاه متروی شهرری