این در حالی است که بیشترین رسانه ها حتی ۲۰:۳۰ علت وقوع حادثه را درگیری لفظی در هنگام امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از ناموس مردم اعلام کرده بودند در صورتی که مهاجم به طور ناگهانی به روحانی حاضر در این ایستگاه حمله ور شده است

عدم حضور نیروی پلیس بر روی سکو و نبود امکانات اولیه امدادی در ایستگاه مترو شهرری از نکات قابل توجه این مصاحبه می باشد