در روزهای آغازین فصل تابستان و هم‌زمان با شروع فصل گرما، صرفه‌جویی در مصرف آب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو هفته اول تیرماه به‌عنوان "هفته صرفه‌جویی در مصرف آب" و روز اول این هفته " آب، رسانه، ...