با حضور بیش از 360 کودک و مربی از 30 مهد کودک ،آخرین جشن آب،روزه،تشنگی با مشارکت اداره بهزیستی شهر تهران در شیرخوارگاه شبیر برگزار شد.