سیدمحمدرفیعی طباطبایی در حکمی از سوی استاندار تهران به عنوان شهردارجدید آبسرد منصوب شد.