کارشناسان شبکه بهداشت شهرری یک کارگاه غیرمجاز را به علت تهیه مواد اولیه آبلیمو واقع در منطقه باقرشهر پلمب کردند. به گزارش راگانیوزاین کارگاه که در منطقه باقرشهر مشغول فعالیت بود با استفاده از مواد ...