معدوم‌سازی این محموله بزرگ به دنبال پیگیری کارشناسان بهداشت محیط این شبکه و پس از اخذ دستور قضایی انجام شد.