ری- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از مسمومیت ۱۳ نفر به وسیله مصرف چای با آب آلوده در باقر شهر خبر داد.