سه مرد افغان که پس از سوار شدن به خودروی راننده ایرانی او را در ماجرای گروگانگیری صد میلیونی به قتل رسانده بودند، به تشریح جنایت خود پرداختند.