تشرف به عتبات عالیات یکی از آرزوهای مهم معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک است.