پشتیبان امام باشید و هیچ وقت از او جدا نشوید که ما هر چه داریم از اسلام و امام عزیزاست .