میرزا محمدحسین سیفی قزوینی ملقب به عمادُالکُتّاب از استادان بزرگ خوشنویس خط نستعلیق در یکصد سال گذشته بود . عمادالکتاب در ۲۷ فروردین ۱۲۴۰ شمسی (۱۲۸۵ قمری) در قزوین متولد شد و غالب عمرش به کتابت و ...