عصر روز گذشته طی مراسمی با حضور مسئولین و جامعه پزشکی لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت به آزمایشگاه تشخیص پزشکی باقرشهر اعطا شد