معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری باقر شهردر خصوص اهم برنامه های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته از ابتدای امسال خبر داد .