چهل و هفتمین سالگرد در گذشت جهان پهلوان تختی امسال مانند سالهای گذشته 17 دی ماه در ابن بابویه شهرری برگزار می شود.