مدیر زیباسازی شهرداری باقرشهر گفت: رنگ آمیزی دیوارها و نصب گلدان با هدف زیبا سازی جلوه های بصری باقرشهر آغاز شد.