رباعیات رضوی: ذیحجه شد ویازدهم روز آمد ماه رضوی مهر جهانسوز آمد در خانه هفتمین امام معصوم زیبا پسری شمع شب افروز آمد ** ** حق داد امام هفتمین را پسری بر دست گرفت نجمه قرص قمری از سوی پدر پسر علی(ع) ...