تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) گفت: قرآن و حدیث هر دو نور هستند و برای ارتباط با نور باید قلب شما نورانی شود و هم سنخ با قرآن و حدیث شوید.