صحبتی با گرانی:عادت به تو کردیم، به ما جان جهانیای همدم همواره ی ما ،آی گرانیهرسال تو نسبت به پسین سال رشیدینه اهل زوالی ونه محدود زمانیهم اهل اصولی وهم از کسوت اصلاحبرهر دوی ایشان شده ای دوست جانیهر ...