نتایج اولیه آراء انتخابات چهارمین دوره شورایاری محلات شهری تهران در هفت محله منطقه 20 بر اساس نظر هیئت اجرایی انتخابات منتشر شد