رییس ایستگاه ۹۰ آتش نشانی گفت: سهل انگاری کارگران اتاقک محل استراحت شان را دچار حریق کرد. ‘بهنام ریاضی’  اظهارداشت: کارگران یک کارگاه حلبی سازی با مشاهده شعله های آتش از اتاقک محل استراحتشان در تماس ...