به گزارش راگانیوز ،  این برنامه در منطقه فیروزآباد شهرری و محل تجمع اتباع پاکستانی انجام شد. کارکنان مرکز بهداشتی درمانی فیروزآباد با حضور در محل اسکان این افراد اقدام به معاینه افراد کرده و ...