به گزارش راگانیوز ، براساس برنامه روز سه شنبه ۴ آبان ماه افتتاحیه رقابتها انجام می شود و مسابقات از روز چهارشنبه ۵ آبان با مسابقات کاتای انفرادی مردان و زنان استارت می خورد. ۵ کاراته کار شهر ری در ...