ناپدری سبحان کوچولو یک سال پس از قتل پسر هشت ساله در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفت. اما متهم در حالی به دفاع از خود پرداخت که اولیای دم قبل از شروع دادگاه رضایت خود را اعلام کردند. ماجرای این ...