امروزه گسترش ثبت مکاتبات اداری و افزایش حجم جنبه‌های بوروکراتیک سازمانی، زمینه رشد سیستم‌های اتوماسیون اداری را که دارای مزایایی ازجمله سرعت‌بالا در مکاتبات اداری است، بیش‌ازپیش فراهم کرده است.