پسر جواني که با دستور عمه اش، شوهر عمه خود را به قتل رسانده بود، با حکم دادگاه به زندان محکوم شد.