غلامی از پاکسازی و نظافت مدارس سطح شهر باقرشهر خبر داد .