چشمه علی شهرری مأمن و عامل بسیاری از خاطرات خوب اهالی ری این روزها به خاطر سوء مدیریت شهری وضع ترحم انگیز و ناامید کننده‌ای دارد.