کسبه پاساژ شیشه واقع در شمال غرب میدان شهرری نسبت به مزاحمت سوئیت راهنمایی و رانندگی در حاشیه میدان مقابل پاساژ گلایه دارند.