در پی حادثه انبار علوفه در سه‌راهی درسن آباد 100تن علوفه به ارزش تقریبی 150میلیون تومان در آتش سوخت.