شهردار منطقه 20 و رییس دبیرخانه تخصصی سومین جشنواره مشکات گفت: تاکنون بیش از 12 هزار اثر شهروندان تهرانی از مناطق 22 گانه به دبیرخانه تخصصی این جشنواره ارسال شده است.