در پی تماس شهروندان ودر خواست آنان برخی از مناطق شهر بصورت ویژه طعمه گذاری شد.