“تارا” گربه ای است که با اقدام شجاعانه خود توانست جان پسر بچه ۴ ساله ای را از چنگ یک سگ خشمگین نجات دهد. این سگ که در همسایگی این خانواده زندگی می کند با حمله ناگهانی به پسر ۴ ساله آنها پای وی را گاز ...