فردا دو شرکت “شتران” و “شتهران” از سهامداران حقیقی و حقوقی خود برای حضور در مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت کنند. فردا دو شرکت “شتران” و “شتهران” از سهامداران حقیقی و حقوقی خود ...