ˈداوود عموحیدریˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه هنر معلم پرورش انسان است، اظهار داشت: معلم با ایجاد اشتیاق در دانش آموز و افزایش زمینه مشارکت آن در فرایندهای آموزش و پرورش می ...