مدیر آموزش وپرورش فشافویه گفت: در یک اقدام خیر خواهانه 260 میلیون ریال لوازم التحریر و کفش بین 750 نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی در منطقه فشافویه توزیع شد.