مدیر امور آب و فاضلاب شرق شهرستان ری از اصلاح و بازسازی3000 متر از شبکه توزیع فرسوده ی قیام دشت خبرداد.