سعید بیات: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر مبارزه با پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز و زمین خواری و دست درازی عوامل سود جو و فرصت طلب به منابع ملی حرکتی همسو با فرمایشات ...