این برنامه شامل برنامه های فرهنگی؛ ورزشی و آموزشی و در سطح پایگاه های تابعه حوزه ۳۵۹ حسین بن علی (ع) می باشد. لازم به ذکر است این برنامه با استقبال پر شور متقاضیان روبه رو بوده است. در پایان گفتنی ...