رئیس آتش نشانی کهریزک گفت: بیش از 530 عملیات آتش نشانی و رفع حادثه درنیمه اول امسال توسط نیروهای آتش نشانی این شهر انجام دادند.