مهدی مجیدی: با توجه به دستورالعمل ارسالی از سوی استان میزان 565 تن از سهمیه آرد شهرستان ری کاهش یافت .