مدیرعامل شرکت کنتز آلمان از سیستم ها و تجهیزات برخط پایش کیفی آب شرکت آب و فاضلاب منطقه۶٫- شهر ری بازدید کرد.