بابرگزاری رقابت های کشتی آزاد وفرنگی جام های زیلکوفسکی وپیت لازینسکی درلهستان تکلیف برخی وزن های تیم های ملی کشتی ایران به نوعی مشخص و در برخی اوزان هنوز ابهاماتی وجود دارد.